فرودگاه قبرس تا دانشگاه

راهنمایی دانشجویان از ورود به فرودگاه تا دانشگاه

0 140

ترانسفر فرودگاه تا دانشگاه توسط تیم استقبال

هنگامی که دانشجو به کشور قبرس میرسد، پس از عبور از مراحل کنترل پاسپورت و گرفتن بار سفر وارد سالن استقبال میشود. در این سالن مسئولین استقبال دانشگاه های قبرس با تابلو های مربوطه ایستاده اند و منتظر شما هستند.

 

سوال یا نظر خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما بصورت محرمانه نزد ما باقی خواهد ماند.