دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در قبرس

0 3,572

اداره ارزشيابي مدارك تحصيلي

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در قبرس

 اسامي دانشگاههاي مورد تاييد (قابل ارزشيابي)

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ایران 2022-2021

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال تحصیلی 2018-2109

  • تذكر ۱ : مواردي كه در ليست‌هاي مذكور موجود بوده، ليكن قبلاً براساس مصوبات شورايعالي ارزشيابي از ليست دانشگاههاي مورد تاييد وزارت متبوع خارج گرديده است، قابل ارزشيابي میباشند اما به شرط اجرای یکی از سه شرط وزارت بهداشت توسط دانشجو
  • تذكر۲: دانشگاههاي موجود درليست وزارت متبوع و رتبه بندي فوق، صرفا در كشور اصلي مورد تاييد بوده و شعبات اين دانشگاهها در ساير كشورها قابل ارزشيابي نمي‌باشد.
  • تذكر۳: جهت ارزشيابي مدارك تحصيلي خارج از كشور ، علاوه بر مورد تاييد بودن دانشگاه، رعايت ضوابط آيين نامه ارزشيابي مدارك (قابل دسترسي در قسمت آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مركز) الزامي مي‌باشد.

برای دانلود لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت کلیک کنید. دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت

 

 

سوال یا نظر خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما بصورت محرمانه نزد ما باقی خواهد ماند.