دانشکده داروسازی قبرس

0
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانشکده داروسازی قبرس

دانشــکده داروســازی درســال تحصیلــی 2012-2011 تاســیس شــده و دو دوره داروســازی بــه زبــان انگلیســی ارائــه مــی دهدکــه شــامل دوره 6 ســاله دکــترای داروســازPHARM Dو دوره 5 ســاله کارشناســی داروســازPHARM B اســت. دانشــکده داروســازی دانشــگاه EMU  افتخــار دارد کــه بــه عنــوان اولیــن عضــو فدراســیون بیــن المللــی داروســازی در قـبـرس و دومیــن دانشــکده داروســازی عضــو در ترکیه و قـبـرس شــمالی پذیرفتــه شــده اســت.

دانشــکده شــامل آزمایشــگاه هــای مجهــز بــه آخریــن زیرســاخت هــای فنــی آموزشــی ضروری بــرای علــوم دارویــی شــامل HPLC, GC- MASS, FTIR و مــی باشــد و برخی دیگــر از تجهیزات و دســتگاه های آموزشــی کــه بــه طــور مــداوم همــگام بــا دانــش روز دنیــا بــه ایــن مجموعــه اضافــه مــی گــردد. فضــای مناســب آموزشــی، همــراه بــا بــاغ گیــاه شناســی و دارویی بــرای دروس PHARMACIUTICALBOTANY, PHARMACOLOGY  در دســترس دانشــجویان قــرار دارد. همه ساله بــا دعــوت از میهمانان برجســته از شرکــت هــای داروســازی، روز داروســاز گرامــی داشــته مــی شــود کــه مجالــی باشــد بــرای آشــنایی دانشــجویان بــا فرصــت هــای شــغلی وفضــای کاروحرفــه داروســازی . علاوه بــر ایــن، دانشــکده نشســتهای بیــن المللــی و ملــی بــا شرکــت صدهــا دانشــمند از30 کشــور دنیــا در مــورد گیاهــان آروماتیــک و دارویــی برگــزار می کند.

در کنــار فضــای چنــد فرهنگــی و بیــن المللــی، مجموعــه دارو ســازی بــا تمرکــز بــر فعالیتهــای آزمایشــگاهی، دپارتمــان هــای زیــر را تعریــف کــرده اســت. ,Pharmacognosy, Pharmaceutical Botany Pharmacology, Toxicology, Pharmaceutical Technology and Research Center

سوال یا نظر خود را بنویسید

Your email address will not be published.

Call Now Buttonتماس جهت مشاوره رایگان